Daugavpils pilsētas 28.pirmsskolas izglītības iestāde realizē:

– Mazākumtautību vispārējās  pirmsskolas izglītības programmu

-Interešu izglītības programmu: Bērnu teātra pulciņš latviešu valodā “Pasaku kamolītis”

 • Iestāde uzsāka darbu 1975.gada 28.janvārī
 • Iestādes ēka -2 stāvu celtne ar vestibilu un piebūvi.
  • Ēkas kopējā platība –950m²
  • Iestādes teritorijas kopējā platība –5142m²
  • Iestādes teritorijā ir 6 grupu verandas un laukumiņi, kā arī sporta un spēļu laukumiņš
 • Iestādi apmeklē  124 bērni vecumā no  1 gada  līdz 7 gadiem.
 • Iestādē darbojas 6 grupas

Iestādes misija: Iestādes kolektīvam veidot iestādi par mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā bērni apgūst prasmi mācīties, pozitīvu attieksmi pret sevi, vēlmi izzināt pasauli.

Iestādes vīzija: mūsdienīga, efektīva, demokrātiska, humāna pirmsskolas iestāde

Iestādes darbības pamatmērķi:

Pamatmērķis: Realizēt pirmsskolas izglītības satura programmu un veiksmīgi sagatavot bērnus pamatizglītības apguvei skolā

Uzdevumi:

  1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību
  2. Veidot bērnam pozitīvu attieksmi pret sevi, spēju izpaust sevi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības;
  3. Nodrošināt katra audzēkņa spējām atbilstošu kompetenču attīstību;
  4. Psiholoģiski, intelektuāli un fiziski sagatavot bērnu pamatizglītības apguvei;
  5. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem un parādībām
  6. Sadarboties ar bērnu vecākiem izglītošanas un audzināšanas jautājumos
  7. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā
  8. Pilnveidot darba formas valsts valodas apmācībā.